Sverigedemokraterna i Svalöv | Sverigedemokraterna | Sida 4

Sverigedemokraterna Svalöv

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svalöv

Svalövs största parti!

 • Glad Påsk 2020!

  Av andrej den 9 april, 2020
  0

 • Öppet svar till Socialdemokraterna i Svalöv

  Av andrej den 3 april, 2020
  0

  S efterlyser det man redan borde veta.

  Det har till mig som kommunstyrelseordförande, inkommit en skrivelse från Svalövs Socialdemokrater, undertecknat av deras ordförande Emilie Lundgren. Jag vill understryka, att i kristider förväntar man sig konstruktiva handlingar, inte vilseledande förvanskningar. I sin skrivelse efterlyser Svalövs Arbetarekommun, via sin ordförande Emilie Lundgren, ansvarstagande och handlingskraft. Samtidigt har de i text och tidigare handlingar visat sig sakna både insikt och förståelse.

  Socialdemokraterna har varit demokratiskt delaktiga i samtliga åtgärder som gjorts runt att uppdatera pandemiplaner och krisledningsdokument. De har av mig löpande informerats om alla skeenden, detta trots att alla större åtgärder även publicerats i de kommunala kanalerna och till viss del i media.

  Det första inspelet från Socialdemokraterna i rådande tid, var att sända ett brev till kommunfullmäktiges ordförande och besvära sig över vårt misslyckade försök att minska kommunfullmäktige till minsta beslutsmässiga antal. Ett möte där endast ett beslut krävts för att finansiera både krisledningsförmåga och slippa riskera utsätta fler än nödvändigt för smitta. Istället började Socialdemokraterna förhandla om mandat och uppvisade total oförståelse för krishantering. I brevet daterat den 23 mars hävdar Socialdemokraterna att Kommunstyrelsens arbetsutskott och Krisledningsnämnd är samma sak. Återigen speglas deras okunskap om organisationen de själva suttit med och beslutat i. Nej, det är inte samma organ, det berör inte ens samma individer.
  Tillbaka till svaret på den nu inkomna skrivelsen. Här ställs frågor om det som görs och vad som informerats om, det efterlyses lösningar för näringslivet. Allt detta har vi redan informerat och kommunicerat – både muntligen och via näringslivsenhetens webb och Facebook. Det frågas efter hemkörning av livsmedel till de i riskzonen, detta hanteras – och Socialdemokraterna satt själva med och fattade detta beslut – i vård och omsorgsnämnden. Samtidigt föreslås ekonomiska åtaganden helt utan effektbeskrivning och till synes tagna helt ur luften. Det föreslås också åtgärder inom myndighetsutövning och tillsyn – ett ansvar som redan ligger inom samverkansorgan och bolag – som i dagsläget hanterar detta mycket väl. Beslut inom förvaltning för att ge anstånd, förändrade betalningsterminer och tidigarelagda utbetalningar, är fattade sedan länge och hanteras som ren formalia.
  När det gäller krisledningsberedskapen, så håller vi väldigt god beredskap. Vi bedömer att en aktiverad krisledningsnämnd i dagsläget enbart skulle innebära en kvalitetssänkning och inte tillföra något mervärde.

  Att Socialdemokraterna i ord och handling vill närma sig en aktiverad krisledning går stick i stäv med vad deras egen statsminister Stefan Löfven önskar. Det ger oss mindre demokrati, mer byråkratiskt krångel, och tillför inget mervärde för våra invånare.
  Avslutningsvis anser jag det värt att påpeka Socialdemokraternas eget ansvar i denna kris. Socialdemokrater och regeringen Stefan Löfven bär det yttersta ansvaret för de ekonomiska åtgärderna som genomförs – eller inte genomförs – ute i landet. Är Socialdemokraterna i Svalöv missnöjda med nuvarande satsningar bör deras öppna brev snarare rikta sig till deras partikollegor i regeringen.

  Vi som kommun gör allt för att dämpa och mildra effekterna av Covid-19. När regerings insatser inte gör tillräckligt för det lokala näringslivet är vi villiga att kliva in. När vi som kommun behöver lösa arbetsförmedlings uppgifter gör vi detta utan protester. Jag tycker det är självklart att vi i svåra tider ställer upp för varandra. Det vore klädsamt om detta gällde även Socialdemokraterna i Svalöv.
  Jag tackar Socialdemokraternas ordförande Emilie Lundgren för skrivelsen och föreslår att Socialdemokraterna uppdaterar sig om vår kommunala förvaltningsorganisation innan nästa utskick. Under tiden fortsätter jag leda verksamheten – utifrån våra faktiska omständigheter.

  Teddy Nilsson
  Framgång för Svalöv (SD) (M) (KD)

  Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande ang Covid 19

SD TV