Handlingsprogram | Sverigedemokraterna i Svalöv

Handlingsprogram

 

Sverigedemokraterna Svalöv

Kommunalpolitiskt handlingsprogram.

Kommunen

 

Vi Sverigedemokrater vill ha en fungerande medborgardialog och ett starkt kommunalt självstyre där kommuninvånarna skall ges möjlighet till återkommande allmän frågestund och där väljarna skall ges möjlighet att ställa krav på sina politiker. Vi anser att kommunen ska respektera folkets val av förtroendevalda genom att samtliga dessa partier får insyn i kommunens nämnder, utskott och beredningar.

Folkomröstning bör användas vid frågor av stor betydelse för kommuninvånarnas livssituation. Kommunpolitisk information skall göras lättåtkomlig för alla, den skall vara saklig och opartisk, med substans som visar vår omsorg om invånarnas önskemål. Det kommunpolitiska arbetet vill vi bygga, på ett decentraliserat arbetssätt, vilket vi tror gynnar individ och miljö. Detta ger i sin tur en tryggare tillvaro och förmodligen en positiv kommuntillväxt.

 

Ekonomisk fokus.

Vi Sverigedemokrater vill arbeta för sparsamhet med de kommunala medlen samt en byråkrati med korta beslutsvägar. Sparsamheten får i sin tur aldrig leda till att våra svagare grupper drabbas av orättvisa. Våra mål gällande servicegraden i kommunen är givetvis hög. Vi kommer också att sträva efter att våra kommunala taxor och avgifter skall vara välgrundade och rättvisa.

  • Ansvarstagande långsiktig planering avseende våra gemensamma kommunala medel är ett krav.
  • Varsam hantering och investering i att värna och bevara vårt kulturarv.

 

Kommunikationer

Vi Sverigedemokrater ser positivt på utvecklingen av Söderåsbanans persontrafik. Vi har tydligt markerat att större hänsyn borde tas till kommunernas befolkningsmängd och skattekraft i finansieringen. Samt att denna trafik inte får försämra kommunikationerna för våra kommunala småsamhällen utan tågtrafik.

  • Arbetar för ett bättre cykelvägsnät.
  • Bevarandet av busstrafiken mellan våra kommunorter.
  • Skolverksamheten och skolskjutsen ska anpassas och synkroniseras med varandra.

 

Invandring och flyktingmottagande

Vi vill tydliggöra att ifrågasättandet av dagens invandrings och flyktingpolitik på ett rationellt sätt är på intet sätt detsamma som rasism. På senaste åren har vi i Sverige tagit emot allt för många invandrare på allt för kort tid. En summa som är häpnadsväckande stor i jämförelse med våra grannländer. Vi Sverigedemokrater anser att invandringen måste kraftigt begränsas och istället satsa våra resurser på finansstöd åt de drabbades närområde.

Vi vänder oss också emot det multikulturella samhällsbygget då det förutsätter splittring, utanförskap och även kräver att vi i Sverige ska anpassa oss till andra kulturer.  Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige ska anpassa sig till svensk kultur och svenska värderingar. Våra ekonomiska resurser måste prioriteras till att användas för våra nationella och kommunala behov. Svalövs kommun kan inte kräva att invånarnas skattemedel skall användas för att täcka de sociala behoven man har i andra länder eller påtvingade belastningar från andra kommuner eller verk. Kommunen måste först se till att dess egna invånare lever acceptabelt och strida för deras veto.

  • Omförhandling av nuvarande avtal med migrationsverket för att anpassas till ny lagstiftning
  • En assimilering är nödvändig. Det vill säga att minoritetsgrupper anpassar sig till majoriteten och inte tvärt om.
  • Alla former av diskriminering ska motverkas, lika för alla.
  •  Att huvudbonad som döljer ansiktet, exempelvis heltäckande slöja, ej används offentliga sektorn.
  • Kvotering tillämpas inte.

 

Äldreomsorg

Vi Sverigedemokrater vill ära våra äldre som genom sina livsinsatser gjort vårt land till det sociala välfärdsland vi har idag, och det vill vi behålla. Omsorgen av våra äldre är idag på många håll något vi inte är stolta över. Vi vill öka anslagen till serviceboende och institutionaliserat boende med mål att kunna ge den vård och omsorg som varje äldre skall ha rätt till. Att öka valfriheten gällande boendeform, mat och miljö. Vi vill också verka för att våra äldre skall benämnas som individer, och inte en produkt inom samtliga kommunala nivåer.

  • Värdighet- respekt. Alltså aktiv och värdig ålderdom
  • Rätten att bo med sin livskamrat
  • Fungerande färdtjänst
  • I högre grad erbjuda stimulans & utbud på våra serviceboende
  • Mer tid åt våra äldre. Hemtjänsten arbetar utifrån TID och inte uppgift.
  • Tjänstgöringsschema till vårdtagaren så berörd vet vem som ska besöka.
  • Erbjuda varierande och traditionell kost som i mån är lokal samt ekologiskt framställd, där gällande djurskyddsregler följs. Möjlighet att lämna in önskemål.
  • All personal skall behärska svenska språket och kunna kommunicera obehindrat på svenska.

 

Skola och utbildning

Vi Sverigedemokrater anser att skolan ska vara en gemensam plattform för god utbildning och lära. Så är det inte idag i den kommunaliserade skolan. Kvaliten och utbildningsnivån skiljer sig markant från olika delar i landet. Vi är för ett förstatligande av den Svenska skolan, där olikheterna minimeras och där skolor arbetar under samma förutsättningar. Att demokrati och respekt för varandras åsikter samt stimulans till kritiskt och konstruktivt tänkande är viktigt. Att ensidig politisk propaganda inte skall få utövas i vår svenska skola.

  • Eleverna skall ges goda kunskaper i landets kulturella och historiska bakgrund samt värna om våra nationella traditioner och högtider.
  • Avveckla genuspedagogiken.
  • I större utsträckning arbeta för elevens lära, att i tal och skrift uttrycka sig på ett vårdat sätt. Vett o etikett.
  • Vi strävar efter en varierande barnvänlig nylagad kost.  Lokala samt ekologiska råvaror ska vara att föredra samt endast råvaror där gällande djurskyddsregler följts och att måltiden givetvis är gratis för eleverna.
  • Lärarnas status och auktoritet måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen.
  • Avveckling av modersmålsträning samt hemspråksundervisning.
  • Erbjuda mindre barngrupper.
  • Dialoger på skolans område ska föras på svenska förutom vid språklektioner.
  • All personal skall obehindrat gå att kommunicera med på svenska.
  • Att huvudbonad som döljer ansiktet inte tillåts på skolans område.
  • Skolmaterial ska vara sammanhängande och inspirerande och vara lika för kommunens skolor och arbetslag. Skolan skall minska lösbladssystem och utskriftsprodukter i undervisningen och istället eftersträva användandet av ämnesböcker i kombination med IT/Datorstödd undervisning, på så vis får vi även ett mer miljövänligt arbetssätt.
  • Att skolans område i möjligaste mån endast nyttjas av inskrivna på skola/fritids samt individer till anmäld aktivitet på området då verksamhet bedrivs.
  • Läxhjälp skall erbjudas på skola/fritids.
  • Alltid erbjuda mindre arbetsgrupper för elever med behov.
  • En fungerande antimobbingverksamhet.

 

Social omsorg

Vi Sverigedemokrater vill se en social omsorg som är individanpassad men inte ger avkall på motprestationer, såsom samarbete och deltagande. Vi vet också att ett aktivt fältarbete verkar preventivt, samt tidigt identifierar eventuella behov av sociala punktinsatser.

 

Kultur och fritid

Vi Sverigedemokrater vet att vår kultur är den del av vårt arv som vi måste förvalta och lämna vidare till våra barn. I dag är kulturarvet allvarligt hotat av bland annat undermålig kulturundervisning i skolorna.

Vi ser det som mycket viktigt att uppmuntra ungdomar till aktivitet och frisksportande samt att vi aktivt bör se över ungdomars möjligheter till lokala träffpunkter som fritidsgårdar eller någon form av ungdoms caféer.

  • Vårt kulturarv ska lyftas och få träda fram. Konst, byggnader, miljö.
  • Musikskolan ska subventioneras.
  • Hembygdsföreningar/bygdegårdar bör ges största möjliga stöd i sitt kulturhistoriska arbete.
  • Förbättra informationsmärkning av våra kulturminnen och kulturarv i kommunen.

 

Miljö och energi

Vi Sverigedemokrater ser vikten av ett sunt miljöarbete utan att äventyra Sveriges internationella konkurrenskraft. Industrisamhällets framväxt och det ökande befolkningstrycket har bidragit till en hänsynslös exploatering av jordens tillgångar. Vårt miljöpolitiska mål är att arbeta för en minskad miljö och hälsobelastning, samt att grundlägga ett miljömedvetande i tidiga skolåren. Med detta öka vikten av förståelsen för både det landskapsmässiga och miljömässiga värdet.

  • Fortsatt stopp av vindkraftsexploatering i kommunen.

 

Bostadspolitik

Vi vill ha ett varierat utbud av bostäder i en naturlig miljö, såväl i tätorterna som på landsbygden. Det är viktigt att det finns billiga boendealternativ inom kommunen, liksom att boende- och närmiljön är så barnvänlig som möjligt.

  • Nybyggnation skall anpassas till befintlig miljö.
  • Byggnader som kraftigt avviker från vår västerländska byggnadstradition skall inte uppföras.
  • Grupper med speciella behov, såsom t ex handikappade, skall kunna erbjudas bostäder anpassade efter detta.

 

Familj

Familjen är den enhet kring vilken hela vårt samhälle är uppbyggt. Familjegemenskapen och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela vårt samhälle och stärker folkhemsandan. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

  • Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet.
  • Barn skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller var.
  • Vid en skilsmässa ska båda föräldrar ha samma status inför lagen och där ingen förälder har förtur på grund av könstillhörighet.

 

Brottslighet

Vi Sverigedemokrater vill att det lokala rättsväsendet skall hålla den nivå som våra medborgare bör kunna förvänta sig och aktivt arbeta med och lägga fram en trovärdig plan för att snarast få kontroll på  brottsökningen. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer. När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet.

  • Arbeta aktivt på brottförebyggande åtgärder.
  • Att aktivt i kommunen arbeta mot droger och missbruk, framförallt i våra skolor.
  • Att vi får till stånd ett ökat sammarbete med vår lokala polis, ut till våra verksamheter i kommunen, i form av ökad fysisk närvaro.

 

Näringsliv och arbetsmarknad

Vi vill att Svalövs kommun skall stödja och uppmuntra den fria företagsamheten. Detta är en av grundstenarna i vårt välstånd. Vi vill i särskilt hög grad stödja sådan verksamhet som är miljövänlig, resurssnål och bidrar till ökad självförsörjningsgrad. Det bör upprätthållas en fortsatt god och kontinuerlig kontakt mellan företagen och kommunens representanter. Det är av stor vikt ur både sysselsättnings- och rättvisesynpunkt att de mindre orternas företag och livsmedelshandlare finns kvar.